Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-068984-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Sơn La; Công an tỉnh Sơn La
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Cá nhân (tổ chức) có nhu cầu đến nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Đường Thanh niên; Đồi Khâu cả; Thành phố Sơn La
Thời gian: giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần
Xử lý hồ sơ: - Tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Nếu Hồ sơ không đầy đủ các loại giấy tờ theo qui định thì trả lại cho người đến đăng ký kinh doanh.
+ Nếu Hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì tiến hành thẩm định tính hợp lệ của Hồ sơ.
- Hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh fax hồ sơ đăng ký thuế đến Cục thuế tỉnh.
- Khi có thông báo của cục thuế tỉnh về mã số thuế, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiêp.
Nhận kết quả: Trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, thu lệ phí đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Đường Thanh niên; Đồi Khâu cả; Thành phố Sơn La
Đối với công ty bị tách:
- Quyết định tách công ty: Quyết định tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.
- Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tách công ty.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
Đối với công ty được tách:
2.1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
2.2. Dự thảo Điều lệ;
2.3. Bảng kê khai đăng ký thuế;
2.4. Danh sách cổ đông sáng lập;
2.5. - Đối với thành viên là cá nhân: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân;
- Đối với thành viên sáng lập là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoăc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (như đối với thành viên là cá nhân) của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền;
• Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định);
• Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai đăng ký thuế
Tải về
Danh sách cổ đông sáng lập công ty Cổ phần
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đăng ký kinh doanh khi tiến hành tách công ty cổ phần 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh khi tiến hành tách công ty cổ phần - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-068984-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38