Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-036707-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, công dân xin đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định.
Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ : 17 Hạc Thành, Thành Phố Thanh Hoá).
b. Thời gian:
Theo giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ;
+ Mùa hè: (Buổi sáng: 07h 30 - 10h00; Buổi chiều: 14h00 - 16h00);
+ Mùa đông: (Buổi sáng: 08h00 - 10h30; Buổi chiều: 13h30 - 15h30).
c.Trình tự tiếp nhận:
Cán bộ kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả (viết Phiếu biên nhận hồ sơ).
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí tại phòng Tài vụ Sở theo quy định.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn Phòng quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ.
Xử lý hồ sơ: Chuyên viên Phòng quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ được phân công sẽ nhận hồ sơ và tổ chức thực hiện quy trình xác nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo các phương pháp sau:
a. Chuyên viên tự thẩm định.
- Phương pháp này áp dụng đối với trường hợp:
+ Nội dung công nghệ rõ ràng;
+ Chuyên viên thẩm định hiểu biết và nắm vững công nghệ cần thẩm định.
- Thực hiện: Chuyên viên tự thẩm định công nghệ và dự thảo văn bản thông qua Trưởng phòng để trình giám đốc Sở ký Xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.
b. Lấy ý kiến chuyên gia.
- Phương pháp này áp dụng đối với trường hợp:
+ Chuyên viên tuy am hiểu về công nghệ cần thẩm định nhưng chưa đủ thông tin, cần tham khảo ý kiến chuyên gia để cập nhật thêm thông tin.
+ Nội dung công nghệ đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, cần tham khảo ý kiến chuyên gia trong ngành có liên quan để có thể có ý kiến nhận xét đầy dủ, chính xác về công nghệ cần thẩm định.
- Thực hiện:
+ Tuỳ yêu cầu công nghệ cần thẩm định, Phòng quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ trình giám đốc ký danh sách chuyên gia cần tham khảo ý kiến.
+ Phòng quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ tổ chức xin ý kiến chuyên gia thẩm định công nghệ.
+ Phòng quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ tổng hợp ý kiến chuyên gia thẩm định công nghệ.và dự thảo văn bản trình giám đốc Sở ký Xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.
c. Tổ chức họp Hội nghị tư vấn.
- Phương pháp này áp dụng trong trường hợp:
+ Công nghệ phức tạp, có phạm vi ảnh hưởng rộng;
+ Công nghệ còn có những ý kiến khác nhau.
- Thực hiện:
+ Phòng quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ dự thảo văn bản trình giám đốc Sở ký quyết đinh thành lập Hội đồng thẩm định công nghệ Hợp đồng chuyển giao công nghệ.
+ Phòng quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ tổ chức hội nghị Hội đồng thẩm định công nghệ Hợp đồng chuyển giao công nghệ.
+ Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng và Biên bản họp hội đồng, Phòng quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ dự thảo văn bản trình giám đốc Sở ký Xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.
Trả kết quả: a. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: 17 Hạc Thành, Thành Phố Thanh Hoá).
b. Thời gian trả: Theo giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ;
+ Mùa hè: (Buổi sáng: 07h 30 - 10h00; Buổi chiều: 14h00 - 16h00);
+ Mùa đông: (Buổi sáng: 08h00 - 10h30; Buổi chiều: 13h30 - 15h30).
c.Trình tự trả:
- Phòng quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ bàn giao Văn bản xác nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao Công nghệ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp phí và lệ phí, thu Phiếu biên nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân.
Đơn đề nghị đăng ký xác nhận Hợp đồng chuyển giao công nghệ: 01 bản chính do cá nhân, tổ chức đề nghị đăng ký Hợp đồng ký tên và đóng dấu, có mẫu
Hợp đồng bằng tiếng Việt Nam, Hợp đồng bằng tiếng (nước ngoài): 01 bản gốc, hoặc bản sao có công chứng, không có mẫu
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các bên tham gia Hợp đồng (bản sao Gấy phép đầu tư hoặc Đăng ký kinh doanh, hoặc Giấy phép hoạt động): 01 bản sao công chứng, không có mẫu
Bản giải trình tóm tắt về nội dung công nghệ được chuyển giao (bao gốm sơ đồ các bước công nghệ đựoc chuyển giao, kết quả đạt được sau khi sử dụng bí quyết công nghệ) có chữ ký, đóng dấu của các bên, hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi, hoặc Bản giải trình kinh tế - kỹ thuật có trình bày về công nghệ: 01 bản chính, không có mẫu
Văn bằng bảo hộ Quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam trong trường hợp có chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã cấp văn bằng bảo hộ: 01 bản sao công chứng, không có mẫu
Quyết định của cơ quan thẩm quyền quyết định đầu tư: 01 bản chính, hoặc sao công chứng, không có mẫu
Biên bản của Hội đồng quản trị Bên nhận nhất trí chấp thuận Hợp đồng chuyển giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao công nghệ trong nước mà Bên nhân có sử dụng Vốn nhân sách Nhà nước: 01 bản chính, hoặc sao công chứng, không có mẫu
Chứng thư đánh giá, giám định (đối với công nghệ nằm trong Dạnh mục các lĩnh vực bắt buộc phải có Chứng thư đánh giá, giám định): 01 bản chính hoặc bản sao có công chứng, không có mẫu
Giấy phép sản xuất sản phẩm: 01 bản sao công chứng, không có mẫu
Số bộ hồ sơ: 03 bộ (trong đo có ít nhất 01 bộ cú các bản chính, riêng Báo cáo nghiên cứu khả thi chỉ cần bản sao)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ Điều 1: Các tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) khi nộp hồ sơ dăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải nộp phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định của Quyết định này. Điều 2. Mức phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ quy đinh như sau: 1. Phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ 0,1% ( một phần nghìn ) tổng giá trị Hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 (mười) triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 (ba) triệu đồng. 2. Đối vói Hợp đồng chuyển giao công nghệ xin bổ sung, sửa đổi thì phí thẩm định phải nộp bằng 0,1% (một phần nghìn ) tổng giá trị Hợp đồng sửa đổi, bổ sung nhưng tối đa không quá 5 (năm) triệu đồng và tối thiểu không d­íi 2 (hai) triệu đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ (Đối với Hợp đồng từ nước ngoài vào Việt Nam có tổng giá trị thanh toán từ 1000.000.000 đồng trở xuống và chuyển giao Công nghệ trong nước có giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên) - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-036707-TT
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
41