Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-THA-BS607
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), Sở Nội vụ phải có văn bản thẩm định.
- Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ có văn bản thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm hoặc cho phép tổ chức lại, cho phép giải thể Trung tâm; trường hợp không đồng ý việc tổ chức lại, giải thể hoặc cho phép tổ chức lại, cho phép giải thể Trung tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định tổ chức lại, giải thể hoặc Quyết định cho phép tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ tổ chức lại, giải thể Trung tâm đến Sở Nội vụ để thẩm định; đối với các cơ quan có liên quan để phối hợp hoặc để biết thì chỉ ghi tên các cơ quan đó vào mục nơi nhận của công văn hoặc tờ trình đề nghị tổ chức lại, giải thể.
Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức: 1. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (Số 44 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với tổ chức, cá nhân: Không.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Không.
Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: - Sở Nội vụ tổ chức tiếp nhận hồ sơ tổ chức lại, giải thể Trung tâm phải lập danh mục hồ sơ theo dõi quá trình xử lý theo quy định.
Hồ sơ gửi là văn bản chính được ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức lại, giải thể và các tài liệu khác có liên quan theo quy định.
- Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xử lý hồ sơ tổ chức lại, giải thể Trung tâm theo quy chế làm việc của cơ quan để thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép tổ chức lại, giải thể Trung tâm theo quy định của pháp luật.
Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Sở Nội vụ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức lại, giải thể có văn bản giải trình bổ sung để làm rõ và báo cáo Sở Nội vụ.
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức lại, giải thể hoàn tất hồ sơ và các thủ tục theo quy định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tổ chức lại, giải thể hoặc quyết định cho phép tổ chức lại, giải thể Trung tâm.
- Cơ quan, tổ chức thẩm định: Sở Nội vụ là cơ quan thẩm định tổ chức lại, giải thể Trung tâm.
Nội dung thẩm định:
+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm;
+ Mục tiêu, phạm vi đối tượng, tên gọi, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức; cơ chế tài chính của Trung tâm;
+ Điều kiện bảo đảm hoạt động đối với Trung tâm khi được tổ chức lại, giải thể;
+ Tính khả thi của việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm;
+ Dự thảo Quyết định tổ chức lại, giải thể Trung tâm hoặc dự thảo Quyết định cho phép tổ chức lại, giải thể Trung tâm, dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
- Căn cứ văn bản đề nghị tổ chức lại, giải thể, văn bản thẩm định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tổ chức lại, giải thể hoặc quyết định cho phép tổ chức lại, giải thể Trung tâm.
Trả kết quả: 1. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (Số 44 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trung tâm bị giải thể khi:
+ Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập Trung tâm;
+ Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức Trung tâm để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức Trung tâm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trung tâm được tổ chức lại khi bảo đảm đủ các điều kiện sau:
+ Có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;
+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, nhu cầu hỗ trợ giáo dục người khuyết tật của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);
+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm.
Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm;
Tờ trình Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm và dự thảo Quyết định tổ chức lại, giải thể Trung tâm;
Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Thanh Hóa
Số hồ sơ:
T-THA-BS607
Cơ quan hành chính:
Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22