Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-021945-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng ban
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức và cá nhân đến nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: (hồ sơ theo hướng dẫn tại mục dưới đây).
+ Đối với hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ
Bước 2: Gửi văn bản (kèm bản tóm tắt dự án) đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để lấy ý kiến thẩm tra các điều kiện của dự án: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình
Bước 3: Tổng hợp toàn bộ ý kiến của các Cơ quan liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh lập báo cáo thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư.
+ Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, Ban Quản lý các Khu công nghiệp gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
+ Trường hợp dự án đầu tư được chấp thuận, thực hiện tiếp bước 4
Bước 4: Trình Lãnh đạo Ban cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh) (bản chính)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) (bản chính)
Giải trình kinh tế - kỹ thuật, bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và môi trường (bản chính)
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục C ban hành kèm theo Nghị định 108 (bản chính)
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư, gồm:
+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác (bản sao)
+ Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đối với nhà đầu tư là cá nhân (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 10 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư (trong nước và nước ngoài) thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-021945-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20