Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-AGI-072854-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc (không tính thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật và thời gian thẩm định sau khi tổ chức, cá nhân đã bổ sung hoàn chỉnh)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu chính đến Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường
Bước 2: - Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì phát hành biên nhận hồ sơ và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường
+ Kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật
+ Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép
Bước 3: - Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế hiện trường (nếu cần thiết thì lập hội đồng thẩm định hồ sơ theo quy định)
+ Trường hợp không cấp giấy phép và yêu cầu tổ chức, cá nhân phải lập lại báo cáo thì Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và nêu rõ những nội dung báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả hồ sơ
+ Trường hợp không cấp giấy phép và yêu cầu tổ chức, cá nhân phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo thì Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc
Bước 4: Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Bước 5: Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép đến nhận kết quả (hoặc qua đường bưu điện) và thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày
+ Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định pháp luật và không có tranh chấp
+ Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch xả nước thải vào nguồn nước phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước
Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép (bản chính)
Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (bản chính)
Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải (bản chính
Bản sao giấy phép đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 50.000 đồng/giấy phép
Phí thẩm định Theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
22