Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-242731-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Quyết định hành chính; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hoặc chỉnh lý trên giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần
Bộ phận một cửa của Sở tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển phòng Quản lý đất đai để giải quyết theo quy định
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận, in giấy chứng nhận chuyển về phòng Quản lý đất đai
Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức nộp hồ sơ biết lý do và trả lại hồ sơ theo quy định
Trường hợp đủ điều kiện phòng Quản lý đất đai dự thảo tờ trình, trình lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh xem xét, quyết định
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và dự thảo Quyết định cấp giấy do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định và ký giấy chứng nhận
Bước 4: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển đến, Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định và ký giấy chứng nhận
Bước 5: Sau khi nhận Quyết định và giấy chứng nhận của UBND tỉnh, phòng Quản lý đất đai có trách nhiệm chuyển Quyết định và giấy chứng nhận đến bộ phận một cửa, thông báo cho tổ chức đến nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả theo quy định
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 01/ĐK-GCN)
Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo Mẫu số 03/ĐK-GCN)
Bản sao Quyết định thành lập tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản chia tách, sáp nhập (Khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc để đối chiếu)
Văn bản chứng minh việc nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ việc chia tách hoặc sáp nhập
Chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi nhận quyền sử dụng đất từ việc chia tách hoặc sáp nhập
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản gốc và 01 bản sao có công chứng)
Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (thể hiện phần tách thửa) có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất
Những tổ chức không có quyết định thành lập hoặc bị mất, thất lạc thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan cấp trên trực tiếp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tải về
Đơn đề nghị đăng ký biến động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 500.000 đồng/giấy
Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai 20.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-242731-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Bất động sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26