Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-091594-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị khoanh nợ đến Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch
Bước 2: Chi nhánh ngân hàng phát triển tiếp nhận, thẩm định hồ sơ:
- Hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh ngân hàng phát triển có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị khoanh nợ) gửi ngân hàng phát triển để xem xét giải quyết.
- Hồ sơ không đúng đối tượng, Chi nhánh ngân hàng phát triển có văn bản trả lời khách hàng.
- Hồ sơ đúng đối tượng nhưng chưa đủ điều kiện, Chi nhánh ngân hàng phát triển có văn bản đề nghị khách hàng bổ sung, hoàn thiện theo quy định.
Bước 3: NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh ngân hàng phát triển và xử lý cụ thể:
- Hồ sơ không đủ điều kiện xử lý rủi ro theo quy định, có công văn trả lời Chi nhánh NHPT, yêu cầu Chi nhánh đôn đốc khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết;
- Hồ sơ đúng đối tượng nhưng chưa đủ điều kiện, có công văn yêu cầu Chi nhánh hướng dẫn khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
- Hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.
Bước 4: Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý khoanh nợ gửi NHPT
Bước 5: Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý khoanh nợ), ngân hàng phát triển có văn bản gửi Chi nhánh ngân hàng phát triển để thực hiện khoanh nợ hoặc trả lời khách hàng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do nguyên nhân: Khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hóa, giao, bán) theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính nhất thiết phải được xử lý
Văn bản đề nghị khoanh nợ của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính)
Văn bản đề nghị khoanh nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước); (bản chính)
Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị khoanh nợ của khách hàng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân); (bản chính). Khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị khoanh nợ; (bản sao chứng thực)
Hợp đồng tín dụng và Phu lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT)
Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT); bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị khoanh nợ (bản chính)
Khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu:
- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm bản kê chi tiếp công nợ thực tế phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan có chức năng; (bản sao chứng thực).
- Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. (bản sao chứng thực).
Phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh khả thi và kế hoạch trả nợ vay sau khi được khoanh nợ của khách hàng có sự chấp thuận của Chi nhánh NHPT
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 12.02. Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bảo lãnh Tín dụng đầu tư: Khoanh nợ/Trường hợp khách hàng gặp rủi ro do thực hiện chuyển đổi sở hữu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-091594-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17