Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-096868-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội Sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tối đa 22 ngày làm việc kể từ khi Ngân hàng Phát triển nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận Văn bản từ chối hỗ trợ sau đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tiếp nhận bộ hồ sơ do chủ đầu tư gửi đến
Bước 2: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ
Bước 3: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh kiểm tra đối tượng và điều kiện được hỗ trợ sau đầu tư và tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ sau đầu tư
Bước 4: Cán bộ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển kiểm tra thực tế tại dự án và lập biên bản kiểm tra
Bước 5: Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký gửi tờ trình Hội Sở chính kèm theo 01 bộ hồ sơ đóng dấu “sao lục” của Chi nhánh
Bước 6: Kể từ ngày nhận được tờ trình cùng hồ sơ dự án đề nghị hỗ trợ sau đầu tư từ Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; tại Hội Sở chính, cán bộ Ban Bảo lãnh- hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ dự án và bảng tính mức hỗ trợ sau đầu tư
Bước 7: Cán bộ Ban Bảo lãnh- hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác có văn bản kèm hồ sơ dự án gửi Ban Nguồn vốn, Ban Thẩm định để thực hiện thẩm định theo nhiệm vụ được phân công
Bước 8: Ban Bảo lãnh- hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác tổng hợp ý kiến của Ban Nguồn vốn và Ban Thẩm định. Trường hợp dự án đủ điều kiện được hỗ trợ sau đầu tư, Ban Bảo lãnh- hỗ trợ sau đầu tư và quản lý vốn uỷ thác dự thảo thông báo hỗ trợ sau đầu tư trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định, ký gửi Chi nhánh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với các dự án thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường được đầu tư xây dựng từ ngày 7/11/2008 trở đi phải phù hợp về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn qui định
Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, có văn bản phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án và đã trả được nợ vay
Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ sau đầu tư, nhưng chủ đầu tư không được Ngân hàng Phát triển bảo lãnh tín dụng đầu tư và không vay vốn của Ngân hàng Phát triển mà vay vốn tín dụng thương mại của các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để đầu tư
Được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định
Là đơn vị trực tiếp vay vốn, sử dụng và quản lý vốn vay để thực hiện đầu tư dự án theo quy định của pháp luật
Một dự án chỉ được áp dụng một hình thức của tín dụng đầu tư
Những dự án đã được các Quỹ có nguồn vốn hoạt động có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc ngân sách nhà nước các cấp hỗ trợ tài chính (chi phí vay vốn: cấp bù một phần lãi suất, giảm, xoá lãi tiền vay...) dưới mọi hình thức thì không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ sau đầu tư
Quyết toán vốn đầu tư dự án được phê duyệt sau ngày Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước có hiệu lực
Vốn tín dụng thương mại của các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để đầu tư
Giấy đề nghị được hỗ trợ sau đầu tư (bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính)
Dự án đầu tư (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính hoặc có xác nhận sao y bản chính của cơ quan lập dự án)
Quyết định đầu tư của người có thẩm quyền theo quy định hiện hành (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính)
Hợp đồng tín dụng, Bảng kê số vốn giải ngân của tổ chức tín dụng (mẫu số 03/HTSĐT) (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính)
Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định hiện hành (bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản sao từ bản chính).
- Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao theo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
- Các tài liệu trên nếu có từ 02 tờ rời trở lên phải đóng dấu giáp lai. Trường hợp các tài liệu trên có sự thay đổi, chủ đầu tư gửi văn bản thay đổi đến Ngân hàng Phát triển để bổ sung hồ sơ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng: Mẫu03/HTSĐT
Tải về
Đơn đề nghị hỗ trợ sau đầu tư (Giấy đề nghị được hỗ trợ sau đầu tư): Mẫu 01/HTSĐT
Tải về
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp hỗ trợ sau đầu tư/Thẩm định hồ sơ/Thẩm định hồ sơ dự án không phân cấp - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-096868-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19