Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BLI-137100-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua email Phòng Tài chính - Kế hoạch của UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời và phải thông báo bằng văn bản cho hợp tác xã biết. Thông báo phải nêu rõ nội dung cần sửa đổi và cách thức sửa đổi
+ Trường hợp người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ủy quyền cho người đại diện của mình nộp hồ sơ thì phải có văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền có xác nhận của chính quyền xã, phường nơi người được ủy quyền đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc xác nhận của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân sử dụng lao động đối với người được ủy quyền
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Trường hợp hợp tác xã gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh qua địa chỉ thư điện tử (Email) của cơ quan đăng ký kinh doanh thì phải nộp bản chính thức khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và lưu hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi tách phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp
Có vốn điều lệ; đối với hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định
Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 87/2005/NĐ-CP
Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm
Tên, biểu tượng của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 8, 9, 10, 11, 12, Nghị định số 87/2005/NĐ-CP
Trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì hợp tác xã phải có ít nhất một người trong Ban Quản trị có chứng chỉ hành nghề
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo Mẫu HTXMĐ)
Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã
Số lượng xã viên hợp tác xã; danh sách Ban Quản trị hợp tác xã; danh sách Ban Kiểm soát của hợp tác xã theo mẫu HTXDS
Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 11, Luật hợp tác xã năm 2003 (bầu Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát trong số thành viên của Ban Kiểm soát). Biên bản do Trưởng Ban Quản trị hợp tác xã ký
Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia hợp tác xã; phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã
Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được ủy quyền đi đăng ký kinh doanh
Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Mẫu HTXMĐ)
Tải về
Mẫu Điều lệ hợp tác xã
Tải về
Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát (Mẫu HTXDS)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã 100.000 đồng/ lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã tách - Bạc Liêu
Số hồ sơ:
T-BLI-137100-TT
Cơ quan hành chính:
Bạc Liêu
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
41