Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-076633-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ thẩm định - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức hội: Trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ 30 ngày, ban lãnh đạo hội phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ)
Đối với Sở Nội vụ: Tiếp nhận hồ sơ;
Đối với Văn phòng UBND tỉnh:Thẩm tra tờ trình và dự thảo văn bản cho phép hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ
Bước 2: Đối với Sở Nội vụ:Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần)
Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Chỉnh lý và hoàn chỉnh lần cuối dự thảo văn bản cho phép hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành
Bước 3: Đối với Sở Nội vụ:
- Thẩm định;
- Trao đổi lấy ý kiến các Tổ chức, cơ quan liên quan (nếu cần);
- Lập tờ trình và dự thảo văn bản, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho phép hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ.
Công văn đề nghị cho phép tổ chức đại hội
Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của hội; Báo cáo kiểm điểm của ban lãnh đạo, ban kiểm tra và báo cáo tài chính của hội
Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có)
Danh sách dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra, trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng thành viên ban lãnh đạo, ban kiểm tra của hội. Nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, nếu nhân sự thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ
Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội
Báo cáo số lượng hội viên, trong đó nêu rõ số hội viên chính thức của hội
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của điều lệ hội và quy định của pháp luật (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn báo cáo kết quả đại hội
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-076633-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20