Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS124
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND huyện, Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, chậm nhất ngày 15/7 hàng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản hành chính;Văn bản trao đổi thoả thuận của Sở GD&ĐT;Quyết định điều động của Giám đốc Sở GD&ĐT
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Qui trình xét duyệt cho đi và tiếp nhận giáo viên
1. Xét duyệt cho đi
1.1 Giáo viên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo:
a) Nhà trường tập hợp đơn của giáo viên, xét duyệt và lập danh sách được nhà trường cho chuyển công tác, đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo xét duyệt, đề nghị UBND huyện, thành phố xét duyệt;
c) UBND huyện, thành phố phê duyệt;
d) Chuyển hồ sơ:
- Chuyển giữa các huyện: Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ và danh sách giáo viên đã được UBND huyện, thành phố phê duỵêt cho chuyển đi, đến Phòng GD&ĐT giáo viên xin đến; đồng thời gửi Sở GD&ĐT (Phòng TCCB) 01 bản danh sách đã được UBND huyện, thành phố phê duyệt;
- Chuyển đến các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Phòng Giáo Dục và Đào tạo gửi hồ sơ giáo viên đã được UBND huyện, thành phố xét duyệt cho đi, đến Sở Giáo dục và Đào tạo ( Phòng Tổ chức cán bộ );
e) Thời gian chuyển hồ sơ, danh sách đã được phê duyệt trước ngày 30/5;
1.2. Giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở:
a) Nhà trường tập hợp đơn của giáo viên, xét duyệt và lập danh sách giáo viên được nhà trường cho chuyển công tác; đồng thời tính toán giáo viên các bộ môn còn thiếu ( kể cả số dự kiến cho chuyển ) báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.
b) Hồ sơ và danh sách giáo viên xin chuyển và nhu cầu giáo viên gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo ( Phòng Tổ chức cán bộ ) trước ngày 30/5
Nhà Trường tập hợp hồ sơ xin chuyển của giáo viên, xét duyệt, đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo (Trường trực thuộc Sở gửi về Phòng TCCB Sở)
Bước 2: 2. Tiếp nhận giáo viên xin đến
2.1 Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu hồ sơ giáo viên xin chuyển đến, đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn, chỉ tiêu được giao, tham mưu cho UBND huyện, thành phố tiếp nhận giáo viên; gửi danh sách giáo viên đã được UBND huyện tiếp nhận cho Sở Giáo dục và Đào tạo ( Phòng Tổ chức cán bộ ) trước ngày 30/6 hàng năm.
2.2 Giáo viên xin đến các đơn vị trực thuộc Sở: Sở Giáo dục và Đào tạo làm văn bản gửi UBND huyện, thành phố
Bước 3: Điều động giáo viên
Sở Giáo dục và Đào tạo tập hợp danh sách giáo viên các đơn vị cho chuyển đi và danh sách giáo viên được UBND huyện tiếp nhận, ra văn bản thoả thuận điều động giáo viên
Hồ sơ xin chuyển vùng ( cá nhân nộp ) gồm:
- Đơn xin chuyển vùng ( ghi rõ nơi xin đến , lý do xin chuyển)
Kiểm điểm quá trình công tác ( có nhận xét của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp giáo viên; các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo phải có ý kiến nhận xét của Trưởng phòng)
Lý lịch cán bộ có xác nhận của Thủ trưởng quản lý trực tiếp và xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ gốc
Bản sao văn bằng chứng chỉ ( qua công chứng Nhà nước )
Giấy chứng nhận sức khoẻ cách đây không quá 06 tháng ( do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp )
Bản sao Quyết định tuyển dụng, quyết định biên chế chính thức ( quyết định bổ nhiệm nghạch giáo viên ); quyết định nâng bậc lương năm gần nhất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển vùng trong tỉnh - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS124
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30