Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-BS18
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Giao thông vận tải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ; 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô hoặc văn bản chấp thuận bổ sung xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, phù hiệu, sổ nhật trình cho các xe đăng ký. Trường hợp không chấp thuận Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 22 Pateur – Phường 4 – Đà Lạt, Lâm Đồng.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định
Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô hoặc văn bản chấp thuận bổ sung xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cấp phù hiệu, sổ nhật trình cho các xe đăng ký.Trường hợp không chấp thuận Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 3: Doanh nghiệp, Hợp tác xã nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h00 đến 16h30), trừ ngày lễ, tết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải
Doanh nghiệp, hợp tác xã đã tham gia khai thác thử liên tục từ 04 (bốn) tháng trở lên mới được tiếp tục khai thác trong 12 (mười hai) tháng tiếp theo kể từ ngày công bố tuyến này. Các doanh nghiệp, hợp tác xã khác chỉ được đăng ký khai thác sau 12 (mười hai) tháng kể từ ngày công bố tuyến
Doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký tham gia khai thác tuyến vận tải hành khách cố định khi hệ số có khách bình quân trên tuyến đạt trên 50%
Trường hợp bổ sung xe làm tăng số chuyến xe trên tuyến mà doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác chỉ được thực hiện khi hệ số có khách bình quân trên tuyến của doanh nghiệp, hợp tác xã đạt trên 50%
Giấy đăng ký (theo mẫu tại phụ lục 5)
Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (theo mẫu tại phụ lục 6)
Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác tuyến (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép)
Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ những xe đã có trong danh sách khi doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp giấy phép)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục 5: Giấy đăng ký mở tuyến vận tải hành khách cố định; Phụ lục 6: Phương án hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
31