Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-069862-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan và thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ);
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vưc khai thác khoáng sản nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ được chuyển ngay cho Phòng Khoáng sản để thẩm định.
Bước 2: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì lập văn bản tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chỉ thực hiện một lần
Bước 3: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ s7 hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra toạ độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc phần diện tích khu vực khai thác xin trả lại; hoàn thành việc kiểm tra thực địa (05 ngày); hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vưc khai thác khoáng sản (10 ngày); hoàn chỉnh hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh (02 ngày).
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cho phép hoặc không cho phép trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vưc khai thác khoáng sản: 05 ngày. Trường hợp không cho phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả từ Ủy ban nhân dân tỉnh, thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận nhận kết quả: 03 ngày.
Người nhận kết quả có trách nhiệm ký, ghi họ tên vào sổ nhận kết quả hồ sơ. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu của chủ đầu tư, chứng minh nhân dân (bản photo được chứng thực) của người được ủy quyền;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc đề nghị trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản được xem xét cho phép trả lại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc đề nghị trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản cho Sở Tài nguyên và Môi trường khi giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực
- Đã thực hiện đúng các quy định ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản được cấp
- Đến thời điểm đề nghị trả lại, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản
Bản chính: đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại; giấy phép khai thác khoáng sản; báo cáo kết quả khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại; đề án đóng cửa mỏ trong trường hợp trả lại giấy phép khai thác khoáng sản
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại
Tải về
Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-069862-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24