Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-069862-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện, thị và Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có khoáng sản khai thác
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ: 01 ngày
Bước 2: Chuyển phòng Khoáng sản tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 21 ngày.
(Trường hợp không đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân trả lại giấy phép khai thác khoáng sản thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho tổ chức, cá nhân biết)
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết: 05 ngày
Bước 4: Kể từ ngày nhận được quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển tới, phòng Khoáng sản tiến hành thủ tục thu hồi giấy phép: 02 ngày
Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày
Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản (theo mẫu số 09)
Bản đồ hiện trạng kèm theo Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm xin trả lại giấy phép khai thác hoặc trả lại một phần diện tích khai thác
Đề án đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường đối với diện tích đã khai thác
Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế đến thời điểm xin trả lại giấy phép
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản (trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản)
Tải về
Căn cứ pháp lý

0
25