Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS114
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Lâm nghiệp
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ, Chi cục phải thông báo cho tổ chức biết để bổ sung theo quy định.
- Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm (thời gian 30 ngày làm việc):
+ Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương việc tổ chức đã nộp hồ sơ xin thuê rừng, địa điểm khu rừng xin thuê và tiếp nhận những thông tin phản hồi của xã hội.
+ Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 4 Mục II Thông tư số 38/2007/TT-BNN
+ Lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng (bằng tiền thuê rừng, nếu có từ 2 tổ chức trở lên cùng xin được thuê rừng trên một khu rừng)
+ Tổ chức đấu giá.
- Ủy ban nhân dân tỉnh (thời gian 10 ngày làm việc):
+ Xem xét và ký quyết định cho thuê rừng cho tổ chức (Phụ lục 4 Thông tư số 38/2007/TT-BNN)
+ Chỉ đạo và tổ chức đấu thầu tiền sử dụng rừng trong trường hợp phải đấu thầu
+ Chuyển quyết định cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính; Hợp đồng thuê rừng; Biên bản bàn giao rừng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Chi cục Lâm nghiệp
Bước 2: Chi cục Lâm nghiệp thẩm tra hồ sơ và tham mưu để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định
Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và gửi kết quả về cho Chi cục Lâm nghiệp
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Chi cục Lâm nghiệp
Đơn xin thuê rừng của tổ chức
Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô công chứng)
Văn bản thoả thuận địa điểm khu rừng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Dự án đầu tư khu rừng
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho thuê rừng đối với tổ chức - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS114
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28