Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS117
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210 3846594 - Fax: 0210 3845 391
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở LĐ-TB&XH; Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả. Trong vòng 01 ngày cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ lên Phòng Dạy nghề.
Bước 2: Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Dạy nghề kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ có vấn đề cần chỉnh sửa, phòng Dạy nghề chuyển lại bộ phận tiếp nhận 1 cửa để yêu cầu tổ chức bổ sung. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong vòng 09 ngày, phòng Dạy nghề tổ chức thẩm định và trình Lãnh đạo Sở cấp giấy chứng nhận đăng kỹ hoạt động dạy nghề.
Bước 3: Tổ chức mang giấy hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở LĐ-TB&XH.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp phải đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề trong các trường hợp:
- Tăng quy mô tuyển sinh của từng nghề đối với trình độ cao đẳng nghề; vượt từ 10% trở lên đối với trình độ trung cấp nghề, 20% trở lên đối với trình độ sơ cấp nghề so với quy mô tuyển sinh đã ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.
- Bổ sung nghề đào tạo.
- Bổ sung hoặc thay đổi trình độ đào tạo hoặc điều chỉnh quy mô tuyển sinh giữa các trình độ đào tạo và giữa các nghề trong cùng nhóm nghề.
- Chia, tách, sáp nhập hoặc có sự thay đổi giấy phép đầu tư có liên quan đến nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.
- Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác đến nơi khác, mà trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo khác là nơi trực tiếp tổ chức dạy nghề.
- Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới mà có tổ chức hoạt động dạy nghề.
- Mở thêm địa điểm dạy nghề mới hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động dạy nghề.
Công văn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (Phụ lục 5 - Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH);
Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề (Phụ lục 6-Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH).
Đối với các trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường Trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đến nơi khác, thành lập phân hiệu/cơ sở mới mà có tổ chức dạy nghề, mở thêm địa điểm dạy nghề nếu hoạt động dạy nghề bổ sung được thực hiện ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính thì hồ sơ phải bổ sung thêm:
- Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
- Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp;
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính/phân hiệu/cơ sở đào tạo khác hoặc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo khác.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
35