Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS38
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lời đối tượng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu đúng viết phiếu hẹn; nếu chưa đủ hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.
* Nếu hồ sơ được tiếp nhận, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, tham mưu lãnh đạo huyện ra Quyết định trợ cấp hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Tự nguyện nhận chăm sóc trẻ em;
- Có nơi ở ổn định và chỗ ở cho trẻ em được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng;
- Có điều kiện về kinh tế, sức khỏe, kinh nghiệm chăm sóc trẻ em;
- Đang sống cùng chồng hoặc vợ thì chồng hoặc vợ phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tự nguyện nhận chăm sóc trẻ em.
Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi đủ điều kiện sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Có sức khoẻ và kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi;
- Có nơi ở ổn định và nơi ở cho người cao tuổi;
- Có điều kiện kinh tế;
- Đang sống cùng chồng hoặc vợ thì chồng hoặc vợ phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có sức khoẻ và kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi.
Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (Mẫu số 4- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính).
Bản sao sổ hộ khẩu của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã về việc cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng;
Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng:
+ Đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng: Mẫu số 1a-Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính.
+ Đối với người cáo tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng: Mẫu số 1d-Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính.
Biên bản kết luận của hội đồng xét duyệt cấp xã (Mẫu số 10 - Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính).
Văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với những trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo sau khi đã niêm yết công khai.
Văn bản đề nghị của UBND cấp xã.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội
Tải về
Đơn cuả người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng
Tải về
Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội
Tải về
Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS38
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31