Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-029233-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Sở Công Thương xác nhận bằng văn bản việc đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại chậm nhất trước 01/11 năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm
+ Sở Công Thương xác nhận chậm nhất trước ngày 01/11 năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm (Trường hợp đăng ký hội chợ trước ngày 01/10 năm trước năm tổ chức hội chợ).
+ Trường hợp đăng ký hội chợ sau thời hạn trên: Sở Công thương xác nhận văn bản đăng ký sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại) phải được đăng ký với cơ quan nhà nước trước ngày 01/10 năm trước năm tổ chức
Bước 2: Trường hợp đăng ký sau thời hạn theo hướng dẫn trên, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải đăng ký trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại
Bước 3: Trường hợp có hai thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn. Sở Công Thương tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu HCTL-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính.
Nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm:
Tên, địa chỉ của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;
Tên, chủ đề hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; quy mô dự kiến của hội chợ, triển lãm thương mại. (theo mẫu HCTL-1 Phụ lục ban hành kèm theoThông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007).
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật
Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hoá, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-029233-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29