Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-153946-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi bộ phận "1 cửa" nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ xin Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01/7/2006 mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Nhận lại hồ sơ đã được xác nhận nộp tại Bộ phận ''1 cửa '' của Ủy ban nhân dân huyện.
Bước 2: Bộ phận 1 cửa của Ủy ban nhân dân huyện chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm định hồ sơ, lập tờ trình, quyết định trình Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện ký.
Bước 3: Bộ phận 1 cửa của Ủy ban nhân dân huyện chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm định hồ sơ, lập tờ trình, quyết định trình Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện ký.
Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển hồ sơ xin Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01/7/2006 mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký, 1 bộ hồ sơ đã thẩm định, biên lai thu phí, lệ phí cho bộ phận "1 cửa"
Bước 5: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí, lệ phí và nhận hồ sơ tại bộ phận ''1 cửa'' của Ủy ban nhân dân huyện
01 (một) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTMBS theo mẫu
05 (năm) bản báo cáo ĐTMBS được đóng thành quyển theo mẫu, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. Trong trường hợp cần thiết do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.
01 (một) bản sao báo cáo ĐTM đã được phê duyệt trước đó
01 (một) bản sao có công chứng của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trước đó
01 (một) bản giải trình về những nội dung điều chỉnh của dự án
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTMBS
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã hoạt động trước ngày 01/7/2006 mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-153946-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19