Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-BS33
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - 20 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Kiểm lâm sở tại phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường hoặc văn bản thông báo lý do không cấp giấy phép khai thác
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đến cơ quan Hạt Kiểm lâm sở tại hoặc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh (Trường hợp không có cơ quan Kiểm lâm đóng trên địa bàn)
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cơ quan Hạt Kiểm lâm sở tại (nơi tiếp nhận hồ sơ) xem xét, xác nhận những thông tin trong hồ sơ bằng văn bản, gửi hồ sơ và văn bản xác nhận đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Cơ quan Hạt Kiểm lâm sở tại (nơi tiếp nhận hồ sơ) thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết
Bước 3: Thẩm định hồ sơ:
Chi cục Kiểm lâm thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định hồ sơ. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá phương án khai thác, báo cáo đánh giá quần thể, lập biên bản thẩm định, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
Bước 4: Cấp giấy phép khai thác:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh căn cứ vào hồ sơ và báo cáo của Chi cục Kiểm lâm cấp giấy phép khai thác hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp giấy phép khai thác
Bước 5: Trả kết quả:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh gửi giấy phép khai thác hoặc văn bản thông báo lý do không cấp giấy phép khai thác cho cơ quan Chi cục Kiểm lâm nơi tiếp nhận hồ sơ. Sau khi nhận kết quả, cơ quan Chi cục Kiểm lâm giao trả ngay cho tổ chức, cá nhân đề nghị
Bản chính đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT
Bản chính thuyết minh phương án khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT
Bản chính báo cáo đánh giá quần thể loài động vật rừng thông thường theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT
Bản sao có chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc chứng minh nhân dân đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép
Bản chính giấy chấp thuận phương án khai thác của chủ rừng hoặc hợp đồng hợp tác với chủ rừng đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác không đồng thời là chủ rừng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đánh giá quần thể động vật rừng thông thường
Tải về
Đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
Tải về
Thuyết minh phương án khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
56