Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BKA-097471-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng giám đốc ngân hàng phát triển ký trình Bộ Tài chính xem xét xử lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc SGD, Chi nhánh NHPT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các SGD, Chi nhánh NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ XLRR
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ XLRR trình Bộ Tài chính xem xét
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng có các khoản nợ đề nghị XLRR phải có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi đến Chi nhánh ngân hàng phát triển nơi Khách hàng giao dịch
Bước 2: CBTD tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị XLRR do Khách hàng (hoặc đại diện Khách hàng) gửi đến. Chi nhánh ngân hàng phát triển thực hiện thẩm định hồ sơ XLRR, báo cáo Tổng Giám đốc NHPT
Bước 3: Ban VNN tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị XLRR của Chi nhánh ngân hàng phát triển gửi qua đường văn thư đã được Lãnh đạo Văn phòng xem xét, chuyển đến. Trường hợp hồ sơ đề nghị XLRR còn thiếu, có văn bản thông báo tới Chi nhánh ngân hàng phát triển biết và thực hiện
Bước 4: Thẩm định hồ sơ XLRR: Trường hợp Chủ đầu tư không đủ điều kiện XLRR theo quy định: trình Tổng Giám đốc ngân hàng phát triển ký văn bản trả lời Chi nhánh ngân hàng phát triển biết để tiếp tục đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết ghi trong HĐTD (hoặc PL HĐTD) đã ký.
Trường hợp Chủ đầu tư đủ điều kiện XLRR theo quy định: báo cáo Tổng Giám đốc ngân hàng phát triển trình Bộ Tài chính xem xét xử lý.
Bước 5: Trên cơ sở quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về áp dụng các biện pháp XLRR đối với Khách hàng để hướng dẫn Chi nhánh ngân hàng phát triển thực hiện
1. Khách hàng có các khoản nợ đề nghị XLRR phải có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi đến Chi nhánh ngân hàng phát triển nơi Khách hàng giao dịch, gồm:
- Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.
- Văn bản đề nghị XLRR cho Khách hàng của Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (áp dụng đối với Khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước) (bản chính).
- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đến thời điểm đề nghị XLRR của Khách hàng (áp dụng đối với Khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường (xã) nơi cư trú về tình hình tài chính của Khách hàng (đối với Khách hàng là thể nhân) (bản chính).
- Đối với Khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, thì phải nộp Báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xử lý (bản sao công chứng).
- HĐTD và PL HĐTD (nếu có) (bản sao có xác nhận sao y bản chính của Chi nhánh NHPT).
- Khế ước vay vốn (bản sao có xác nhận sao y bản chính của Chi nhánh NHPT).
- Bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro giữa Chi nhánh ngân hàng phát triển và Khách hàng (Mẫu số 9.06 Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư trong hệ thống NHPT).
- Phương án sản xuất kinh doanh, trả nợ của Khách hàng sau khi được XLRR.
Ngoài hồ sơ XLRR chung nêu trên, đối với từng trường hợp cụ thể, hồ sơ XLRR, gồm:
- Quyết định giải thể của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao công chứng).
- Quyết định phê duyệt phương án giải thể của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao công chứng).
- Báo cáo tài chính (quyết toán) về giải thể doanh nghiệp của Hội đồng giải thể (bản sao công chứng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xử lý rủi ro (Mẫu số 12.02)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho vay lại vốn ODA: Xử lý rủi ro/Trường hợp khách hàng bị giải thể - Bắc Kạn
Số hồ sơ:
T-BKA-097471-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Kạn
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
16