Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-153901-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Người có công, Sở Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Lao động thương binh và xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ khi tiếp nhận hồ sơ tại Sở Lao động thương binh và xã hội: không quá 30 ngày ( trừ trường hợp đặc biệt khác thời gian giải quyết được quy định cụ thể sau)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật nộp bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật (mẫu số 11) và nộp bản sao một trong các giấy tờ sau
- Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày.
- Huân chương, Huy chương Kháng chiến: Huân chương, Huy chương Chiến thắng, giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.
- Bằng “ Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước.
Thân nhân có trách nhiệm cung cấp bản chính những giấy tờ trên để Ủy ban nhân dân cấp xã đối chiếu.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, đối chiếu bản chính, xác nhận vào bản khai của từng người, làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách tổng hợp và toàn bộ hồ sơ gửi về Phòng Lao động – thương binh và xã hội
Bước 3: Phòng Lao động – thương binh và xã hội tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách những hồ sơ hợp lệ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện làm văn bản gửi Sở Lao động – thương binh và xã hội đề nghị xem xét, giải quyết
Bước 4: Sở Lao động – thương binh và xã hội Kiểm tra hồ sơ, thẩm định, tổng hợp, lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định trợ cấp
Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật (mẫu số 11)
Bản sao một trong những giấy tờ sau
- Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày.
- Huân chương, Huy chương Kháng chiến: Huân chương, Huy chương Chiến thắng, giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.
- Bằng “ Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước.
Văn bản, kèm danh sách, hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tờ trình của Sở lao động - thương binh và xã hội
Quyết định trợ cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 11
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người họat động - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-153901-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20