Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-256989-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt dự án, cải tạo phục hồi môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ Môi trường để thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền: giờ hành chính.
Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét, đánh giá nội dung; tổ chức thẩm định, lấy ý kiến của các ủy viên sau khi chủ dự án chỉnh sửa bổ sung đề án cải tạo, phục hồi môi trường, lập thủ tục trình Giám đốc Sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 35 ngày làm việc.
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường) quyết định: 05 ngày làm việc.
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ: giờ hành chính;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản thuộc đối tượng lập bản cam kết bảo vệ môi trường; tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có Đề án (hoặc dự án) cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt theo quy định hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường;
a) Hồ sơ đề nghị thẩm định Đề án cải tạo, phục hồi môi trường
- 09 (chín) thuyết minh Đề án cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo các bản vẽ liên quan;
- 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường;
- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư, bản sao giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có);
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bao vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận (nếu có).
b) Hồ sơ nộp lại sau khi hoàn chỉnh Đề án cải tạo, phục hồi môi trường
- 01 (một) văn bản giải trình những nội dung chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định và đề nghị phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường.
- 05 (năm) Đề án cải tạo, phục hồi môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh kèm theo 01 (một) đĩa CD ghi toàn bộ dữ liệu;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản có dự án đầu tư thuộc đối tượng lập bản cam kết bảo vệ môi trường; tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-256989-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21