Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-075656-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian tiếp nhận hồ sơ (ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần trừ ngày lễ); giải quyết hồ sơ 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Công chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng tại phòng Giao nhận hồ sơ của Sở Xây dựng Quảng Nam
+ Nếu trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu nhận theo mẫu cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Thụ lý hồ sơ
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được Lãnh đạo phòng Giám định xem xét và chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ (Thời gian 01 ngày làm việc)
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chậm nhất sau 03 ngày làm việc chuyên viên thụ lý hồ sơ lập tờ trình theo biểu mẫu xin phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, báo cáo Lãnh đạo phòng xem xét thông qua (trong thời gian thụ lý hồ sơ, nếu hồ sơ còn có vấn đề cần phải bổ sung làm rõ, chuyên viên thụ lý hồ sơ viết phiếu đề nghị bổ sung hồ sơ theo biểu mẫu để yêu cầu người đề nghị cấp chứng chỉ hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ theo qui định)
Bước 4: Phê duyệt kết quả thụ lý hồ sơ
Trên cơ sở kết quả thụ lý của chuyên viên, Lãnh đạo phòng Giám định trình lãnh đạo Sở ký duyệt cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo biểu mẫu (Thời gian 02 ngày làm việc)
Bước 5: Hoàn chỉnh và in Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Sau khi lãnh đạo Sở ký quyết định, chuyên viên thụ lý hồ sơ vào nội dung và in chứng chỉ cho các đối tượng đã được duyệt cấp chứng chỉ (thời gian 02 ngày làm việc)
Bước 6: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận Tài vụ thuộc phòng Hành chính Sở Xây dựng. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ (thời gian 01 ngày làm việc)
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm chụp trong 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp lại chứng chỉ
Đối với chứng chỉ cũ bị mất thì phải có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương hoặc nộp lại chứng chỉ cũ bị rách, nát
Bản khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực iếp quản lý hoặc của chủ đầu tư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp lai Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng Kỹ sư định giá xây dựng 200.000 đồng / chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20