Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-054002-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 29 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép; Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp phép thăm dò nước dưới đất nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Người tiếp nhận hồ sơ chỉ tiếp nhận khi hồ sơ đã đầy đủ theo quy định và viết phiếu biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.
Bước 3: Bộ phận nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển giao hồ sơ cho Phòng Khoáng sản và Nước trong ngày làm việc, thu phí, lệ phí và trả kết quả đúng quy định
Bước 4: Phòng Khoáng sản và Nước có trách nhiệm kiểm tra, tổ chức thẩm định và chuyển giao kết quả cho Bộ phận nhận và trả kết quả
Bước 5: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì gửi văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ (chuyển văn bản cho Bộ phận nhận và trả kết quả thông báo)
Bước 6: Trường hợp cấp giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì Phòng Khoáng sản và Nước có ý kiến bằng văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian không quá 10 ngày làm việc
Ðơn xin cấp giấy phép
Ðề án thăm dò đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên hoặc thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm
Bản sao (có công chứng) giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi thăm dò, hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò: 02 bộ
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề án thăm dò nước dưới đất
Đơn xin cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất
Tải về
Thiết kế giếng thăm dò - khai thác NDĐ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200 m3 / ngày đêm 150.000 đ/1 báo cáo.
Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000m3/ ngày đêm 200.000 đ/1 báo cáo
Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500m3/ ngày đêm 500.000 đ/1 báo cáo.
Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 100m3/ ngày đêm 1.000.000 đ/1 báo cáo
Đối với đề án, báo cáo thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ ngày đêm 150.000 đ/1 đề án.
Đối với đề án, báo cáo thiết kế giếng có lưu lượng nước từ 1000 m3 đến dưới 3000m3/ ngày đêm 1.500.000 đ/1 đề án, báo cáo.
Đối với đề án, báo cáo thiết kế giếng có lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500m3/ ngày đêm 400.000 đ/1 đề án, báo cáo.
Đối với đề án, báo cáo thiết kế giếng có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000m3/ ngày đêm 1.000.000 đ/1 đề án, báo cáo.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-054002-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30