Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-054971-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; Không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp; Không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực ghi phiếu yêu cầu chứng thực theo mẫu, xuất trình giấy tờ tùy thân và các giấy tờ cần thiết khác cho việc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (không phụ thuộc nơi cư trú)
Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền chứng thực tiếp nhận, kiểm tra, nếu đầy đủ thì thụ lý, ghi vào sổ, nếu hợp đồng không giải quyết được trong ngày thì ghi phiếu hẹn
Bước 3: Người thực hiện chứng thực xác định năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu chứng thực, nếu xét thấy nội dung hợp đồng được soạn thảo sẵn không trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì thực hiện chứng thực. Trường hợp nội dung hợp đồng trái pháp luật, đạo đức xã hội hoặc soạn thảo không đạt yêu cầu, thì hợp đồng phải sửa đổi, bổ sung. Nếu người yêu cầu chứng thực không đồng ý với việc sửa đổi, bổ sung đó, thì hợp đồng không được chứng thực.
Bước 4: Đối với hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực. Người yêu cầu chứng thực tuyên bố nội dung hợp đồng trước người thực hiện chứng thực. Người thực hiện chứng thực ghi chép đầy đủ nội dung, nếu nội dung không trái pháp luật, đạo đức xã hội thì soạn thảo hợp đồng.
Bước 5: Trước khi ký người yêu cầu chứng thực phải tự đọc lại hợp đồng hoặc người thực hiện chứng thực đọc cho họ nghe. Nếu đồng ý toàn bộ nội dung thì ký tắt vào từng trang của hợp đồng, trừ trang cuối phải ký đầy đủ, sau đó người thực hiện chứng thực ký tắt vào từng trang của hợp đồng, trừ trang cuối phải ký đầy đủ, chứng thực, đóng dấu vào hợp đồng.
Bước 6: Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ
- Phiếu yêu cầu chứng thực;
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác;
- Các giấy tờ cần thiết khác cho việc chứng thực.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 20.000 đồng/ trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [42]
Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Quảng Trị
Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Quảng Trị
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Quảng Trị
Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Quảng Trị
Đăng ký hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký khi hợp tác xã chia - Quảng Trị
Đăng ký khi hợp tác xã tách - Quảng Trị
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất - Quảng Trị
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Trị
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Quảng Trị
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã) - Quảng Trị
Thay đổi cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã chia - Quảng Trị
Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã tách - Quảng Trị
Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã hợp nhất - Quảng Trị
Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã sáp nhập - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị hỏng) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị hỏng) - Quảng Trị
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Quảng Trị
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Quảng Trị
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Quảng Trị
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai - Quảng Trị
Đăng ký xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Quảng Trị
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Quảng Trị
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Quảng Trị
Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất - Quảng Trị
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng ủy quyền (không áp dụng với thành phố Đông Hà) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-054971-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22