Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-180157-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Bắc Giang
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: - 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp công trình thuộc dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông” ban hành kèm theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh thì thời hạn giải quyết là 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3.555.689; Fax: 0240.3.554.778
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
* Mùa hè: + Sáng: từ 7h30 đến 11h00
+ Chiều: Từ 14h00 đến 16h00
* Mùa đông: + Sáng: từ 8h00 đến 11h30
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h00
Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Cá nhân, tổ chức nhận phiếu hẹn trả kết quả (Có ghi rõ ngày hẹn trả kết quả). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp những nội dung chính trình Lãnh đạo Sở xem xét và chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để xử lý.
Bước 2: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ gồm một số nội dung:
a) Xin ý kiến các ngành có liên quan (nếu cần)
b) Tổ chức thẩm định hồ sơ (có thể đi thăm thực địa):
1. Sự phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch xây dựng đối với công trình chưa có trong quy hoạch; chỉ giới xây dựng
2. Sự phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình ngầm; đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và công trình bên trên, an toàn cho người và cộng đồng; bảo đảm các yêu cầu về thông gió, chiếu sáng, thoát nước, phòng chống cháy nổ, thoát hiểm, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ môi trường;
c) Dự thảo giấy phép xây dựng. Trình lãnh đạo Sở ký
d) Đóng dấu, chuyển kết quả xuống bộ phận một cửa
Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình phiếu hẹn trả kết quả, nộp lệ phí, phí xây dựng và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Trường hợp công trình thuộc dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông” ban hành kèm theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh thì cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Văn phòng MCLT (Sở Kế hoạch và Đầu tư); Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng chuyển kết quả sang Văn phòng MCLT (Sở Kế hoạch và Đầu tư). Văn phòng MCLT (Sở Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện trả kết quả và thu phí, lệ phí theo quy định. Thời gian trả kết quả: Theo thời gian ghi trên phiếu hẹn trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu điều kiện 1: Tuân thủ các quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng
Yêu cầu điều kiện 2: Đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 41/2007/NĐ-CP:
- Phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp công trình ngầm chưa được xác định trong quy hoạch xây dựng thì phải có thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch xây dựng sau khi có ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan của địa phương.
- Không được vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc ranh giới thửa đất đã được xác định. Khi có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc ranh giới thửa đất đã được xác định (trừ phần đấu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống ngầm) thì phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép.
- Phải ở chiều sâu và có khoảng cách theo chiều ngang không làm ảnh hưởng đến sự an toàn, công tác quản lý, khai thác và sử dụng của các công trình lân cận, công trình bên trên cũng như các công trình đã được xác định hoặc dự kiến sẽ có trong quy hoạch xây dựng.
c) Yêu cầu điều kiện 3: Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và công trình bên trên, an toàn cho người và cộng đồng.
d) Yêu cầu điều kiện 4: Bảo đảm các yêu cầu về thông gió, chiếu sáng, thoát nước, phòng chống cháy nổ, thoát hiểm, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ môi trường
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc văn bản cho phép sử dụng không gian ngầm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Hồ sơ thiết kế xin cấp phép xây dựng: Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng và chiều sâu móng của công trình; mặt cắt móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và các điểm đấu nối kỹ thuật, đấu nối không gian và ảnh chụp hiện trạng (đối với cụng trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng). (Chủ đầu tư có thể nộp thiết kế cơ sở của dự án hoặc thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thay cho các bản vẽ nêu trên, không cần phải lập hồ sơ thiết kế riêng để xin cấp phép xây dựng). Bản vẽ thiết kế phải được ký và đóng dấu đã phê duyệt của người có thẩm quyền hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư
Quyết định phê duyệt dự án; quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (đối với trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng cho hạng mục công trình thuộc dự án)
Các thoả thuận đấu nối kỹ thuật và đấu nối không gian với các đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật của đô thị và chủ sở hữu hoặc quản lý sử dụng công trình được đấu nối không gian (nếu có)
Các giải pháp kỹ thuật liên quan đến bảo đảm an toàn cho người, công trình, công trình lân cận và công trình bên trên, phương tiện thi công và các hoạt động công cộng khác
Giấy cam kết hoàn trả mặt bằng trên mặt đất theo quy định
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép xây dựng 100.000 đồng.
Căn cứ pháp lý

0
19