Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-244276-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Tối đa hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở nằm trên địa bàn của từ hai (02) đơn vị hành chính cấp huyện trở lên
- Tối đa mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở nằm trên địa bàn của một (01) đơn vị hành chính cấp huyện
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện chuyển hồ sơ giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành xử lý hồ sơ. Trường hợp cần thiết, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và lấy ý kiến của cơ quan, chuyên gia
Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có)
Bước 4: Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu được thông báo (nếu có)
Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Bước 6: Phòng Tài nguyên và Môi trường chứng thực và gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã xác nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản phải có ý kiến bằng văn bản về biện pháp bảo vệ môi trường của UBND cấp xã hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh nơi cơ sở hoạt động
Một (01) văn bản của chủ cơ sở theo mẫu
Năm (05) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản được đóng quyển, có bìa và trang phụ bìa theo mẫu quy định ; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của UBND cấp huyện, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo yêu cầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-244276-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36