Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BGI-244278-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tối đa là năm mươi (50) ngày (không tính thời gian chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hợp lệ theo quy định, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường cho chủ dự án
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân sau khi đã hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ nội dung cải tạo, phục hồi môi trường theo đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được phê duyệt thì lập báo cáo hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường, gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện
Bước 2: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ
Bước 3: Trong thời hạn ba mười (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND cấp huyện kiểm tra xác nhận thành lập Đoàn kiểm tra việc hoàn thành nội dung đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; thông báo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho tổ chức, cá nhân biết
Bước 4: Trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có thông báo kết quả kiểm tra hoặc sau khi nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh trong trường hợp phải bổ sung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, UBND cấp huyện ban hành Giấy xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường
Bước 5: Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện để nhận kết quả giải quyết theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn nhỏ hơn 03 (ba) năm thi lập báo cáo hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường và đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường 01 (một) lần
- Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 03 (ba) năm trở lên có thả lập báo cáo hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường, đề nghị kiểm tra, xác nhận khi hoàn thành từng hạng mục công trình theo đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
- Các công trình cải tạo, phục hồi môi trường phải đảm bảo các yêu cầu về số lượng, chất lượng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn và thực hiện duy tum bảo trì công trình theo đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung được phê duyệt
Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành nội dung cải tạo, phục hồi môi trường
Bảy (07) Báo cáo hoàn thành nội dung cải tạo, phục hồi môi trường
Bảy (07) bản Báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra chất lượng công trình và chất lượng môi trường của đơn vị thẩm tra, giám sát
Một (01) bản đề án cải tạo, phục hồi môi trường/đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung kèm theo Quyết định phê duyệt
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường - Bắc Giang
Số hồ sơ:
T-BGI-244278-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Giang
Lĩnh vực:
Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25