Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-148212-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản báo cáo kết quả thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại phòng Kiến trúc và Quy hoạch xây dựng; sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người tiếp nhận viết phiếu nhận hồ sơ có chữ ký bên giao bên nhận hồ sơ
Bước 2: Phòng Kiến trúc và Quy hoạch xây dựng thẩm định hồ sơ, hoàn tất hồ sơ trình Ban Giám đốc ký kết quả thẩm định.
Bước 3: Tổ chức nhận hồ sơ và kết quả thẩm định tại phòng Kiến trúc và Quy hoạch xây dựng
Tờ trình đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch, thuyết minh tổng hợp, các phụ lục tính toán kèm theo
Các bản vẽ thu nhỏ in màu và các bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ theo quy định, các văn bản pháp lý có liên quan
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chi phí thẩm định dự án Mức phí theo tỷ lệ % theo giá tiền thiết kế quy hoạch thực hiện theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-148212-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28