Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-265998-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án nộp tại Sở Xây dựng.
Bước 2: Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Bước 3: Sau khi hoàn thành việc thẩm định, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ra quyết định (hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với dự án phát triển nhà ở lớn hơn 2.500 căn).
Bước 4: Chủ đầu tư tiếp nhận quyết định cho phép chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền để tiến hành việc chuyển nhượng dự án.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Dự án không thuộc đối tượng bị xử lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ
+ Dự án đó được phê duyệt theo quy định của pháp luật;
+ Chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất thông qua hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
+ Phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn và phải có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung, tiến độ thực hiện dự án đó được phê duyệt;
Chủ đầu tư mới phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản có các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 3 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ.
+ Đáp ứng điều kiện về tài chính đối với chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ.
+ Có văn bản cam kết thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.
Đơn xin chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư cũ.
Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ dự án đã được phê duyệt ; quyết định phê duyệt dự án; hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ của chủ đầu tư mớ
Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng.
Hồ sơ của chủ đầu tư mới, gồm:
+ Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh BĐS.
+ Cam kết của chủ đầu tư mới khi được nhận chuyển nhượng dự án, trong đó có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và khách hàng mà chủ đầu tư cũ đã cam kết.
+ Văn bản xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư mới theo quy định tại
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển nhượng toàn bộ dự án.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25