Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-272369-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã
Cách thức thực hiện: Cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp cử Cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học; đào tạo đại học và các lớp trung cấp chuyên nghiệp mở tại tỉnh: Thời hạn 10 ngày làm việc.
- Trường hợp cử Cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng: Thời hạn 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Quyết định mở lớp đi đào tạo, bồi dưỡng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa - Sở Nội vụ.
Cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử Cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận một cửa của Sở Nội vụ.
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định tham mưu theo đúng quy định
Bước 3: Sau khi thẩm định hồ sơ của các đối tượng được cử đi đào tạo của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, xử lý kết quả thẩm định như sau:
+ Cử CBCCVC đi đào tạo sau đại học:
Cơ quan, đơn vị gửi đầy đủ hồ sơ theo Điều 9 Quy định này về Sở Nội vụ trước 20 ngày tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. Sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thuận chủ trương đi ôn và dự thi. kết quả trúng tuyển, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cử đi học.
+ Cử CBCC đi đào tạo các lớp đại học, trung cấp chuyên nghiệp mở tại tỉnh:
Sau khi có kết quả trúng tuyển của các cơ sở đào tạo, cơ quan, đơn vị chủ trì việc mở lớp có văn bản đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định cử đi học. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Nội vụ ký quyết định cử đi học.
+ Cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng:
* Đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy:
Cơ quan, đơn vị gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 9 Quy định này về Sở Nội vụ trước 20 ngày tính đến ngày tổ chức lớp bồi dưỡng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cử đi bồi dưỡng.
* Đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ:
Cơ quan, đơn vị gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 9 Quy định này về Sở Nội vụ trước 10 ngày tính đến ngày tổ chức lớp bồi dưỡng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ ra quyết định cử đi bồi dưỡng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
+ Cán bộ, công chức, viên chức phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị có tinh thần trách nhiệm trong công tác;
+ Hoàn thành tốt công việc được giao và cam kết làm việc đủ thời gian theo quy định;
+ Trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm hoặc giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chuẩn tuyển chọn do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quy định.
- Điều kiện, tiêu chuẩn cử đi đào tạo, bồi dưỡng:
+ Đối với đào tạo sau đại học lần đầu:
Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ và Khoản 4 Điều 24 Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ.
+ Đối với đào tạo sau đại học từ lần thứ hai trở đi:
Sau 05 năm công tác kể từ ngày được cấp bằng đào tạo sau đại học lần đầu và có 02 năm liền đạt danh hiệu từ chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên (trừ các trường hợp tốt nghiệp sau đại học loại xuất sắc, trường hợp đi đào tạo theo chương trình, dự án của Trung ương, chương trình đào tạo được cấp học bổng toàn phần).
+ Đối với đào tạo đại học chuẩn hóa trình độ chuyên môn và đi đào tạo đại học văn bằng 2:
Chỉ áp dụng đối với Cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng ngạch lương cán sự và tương đương trở lên; công chức của các cơ quan, đơn vị được tổ chức sắp xếp lại; Cán bộ, công chức, viên chức đào tạo văn bằng 2 để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhận; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc diện quy hoạch để thay thế cho các chức danh cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã.
+ Đối với đào tạo Trung cấp:
Chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách thuộc diện quy hoạch để thay thế cho các chức danh cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã.
+ Đối với bồi dưỡng:
Nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức vụ, ngạch, bậc, chức danh vị trí việc làm của Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng.
- Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển chọn Cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo Quy định tuyển chọn của tỉnh.
- Một số quy định khác:
Các trường hợp đào tạo, bồi dưỡng do yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc thành lập mới, nâng cấp hoặc chia tách đơn vị, đào tạo sau đại học để tạo nguồn cán bộ chuyên môn giỏi hoặc chuyên gia đầu ngành sẽ do UBND tỉnh quyết định tùy theo điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh.
Văn bản đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng;
Thông báo chiêu sinh, thông báo trúng tuyển hoặc thông báo nhập học của cơ sở đào tạo;
Đơn xin đi học và bản cam kết có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị;
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của cơ quan, đơn vị;
Đối với Cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài từ 02 tháng trở lên phải gửi sơ yếu lý lịch về Sở Nội vụ trước 30 ngày tính đến ngày nhập học để xác minh lý lịch.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết
Tải về

0
24