Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DKN-146000-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật khiếu nại, tố cáo, Giám đốc Sở Tư pháp phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu biết; - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại lần hai và các tài liệu liên quan tại Sở Tư pháp
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận đơn khiếu nại, xem xét Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết thì vào sổ thụ lý và thông báo cho người khiếu nại biết việc đã thụ lý đơn. Nếu vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, nhưng người nộp đơn khiếu nại và đơn khiếu nại thuộc các trường hợp sau đây thì Sở Tư pháp không vào sổ thụ lý và trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không thụ lý, trả lại toàn bộ hồ sơ gốc cho người khiếu nại (nếu có):
+ Người khiếu nại không phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại;
+ Người khiếu nại không phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;
+ Trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại nhưng người đại diện không theo quy định tại Điều 1 Nghị định 136/2005/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;
+ Người khiếu nại gửi đơn khiếu nại không đúng thời hiệu theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
+ Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết lần hai;
+ Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết;
Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quýêt, Sở Tư pháp phải có công văn chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc khiếu nại và trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, trong đó nêu rõ lý do không thụ lý;
Nếu đơn khiếu nại bao gồm cả nội dung khiếu và tố cáo, thì Sở Tư pháp phải tách hai nội dung ra và thực hiện các thủ tục giải quyết khiếu nại riêng, tố cáo riêng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Bước 3: Sở Tư pháp tiến hành gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy cần thiết
Bước 4: Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định giải quyết khiếu nại và gửi Quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Việc giải quyết khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;
- Người khiếu nại có thẩm quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo;
- Nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
Đơn khiếu nại
Các tài liệu liên quan
Bản sao Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết khiếu nại lần hai - Đắk Nông
Số hồ sơ:
T-DKN-146000-TT
Cơ quan hành chính:
Đắk Nông
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24