Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-265766-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, trong đó thời gian xử lý tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là 04 ngày làm việc, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc Chi nhánh/ Văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động/Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh; Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng đại diện /địa điểm kinh doanh; Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp tại Sở KH&ĐT.
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, ghi Giấy biên nhận.
Bước 3: Phòng KTĐN – Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu trình Lãnh đạo Sở, sau đó trình UBND thành phố Đà Nẵng xem xét việc tạm ngừng kinh doanh/giải thể của Chi nhánh/VPĐD/của doanh nghiệp.
Bước 4: Doanh nghiệp nhận Giấy xác nhận về việc Chi nhánh/VPĐD đăng ký tạm ngừng hoạt động; Giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp; Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh/VPĐD; Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều 19 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính quy định doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế còn nợ đối với ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế địa phương trước khi nộp hồ sơ tạm ngưng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Khoản 1 Điều 24 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/1/2013 quy định trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
a) Đối với đăng ký tạm ngừng kinh doanh của Doanh nghiệp/Chi nhánh/Văn phòng đại diện
(1) Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục IV); Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh (theo mẫu Phụ lục IV.1); Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của Văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục IV.2);
(2) Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên; của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/Văn phòng đại diện;
(3) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh/VPĐD
(4) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư của Doanh nghiệp.
b) Đối với đăng ký chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
(1) Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh (theo mẫu Phụ lục V); Thông báo chấm dứt hoạt động của VPĐD (theo mẫu Phụ lục V.1); Thông báo chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục V.2).
(2) Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên; của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh/VPĐD/địa điểm kinh doanh hoặc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động Chi nhánh/VPĐD của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
(3) Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp chấm dứt hoạt động của Chi nhánh;
(4) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
(5) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của Chi nhánh/VPĐD;
(6) Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh/VPĐD.
(7) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.
c) Đối với đăng ký giải thể doanh nghiệp:
(1) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo Phụ lục VI);
(2) Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên; của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
(3) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
(4) Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
(5) Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
(6) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
(7) Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp + Điều lệ công ty và phụ lục (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 02 bộ hồ sơ được đóng thành từng quyển, trong đó 01 bộ gốc (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh (theo mẫu Phụ lục V);
Tải về
Thông báo chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục V.2).
Tải về
Thông báo chấm dứt hoạt động của VPĐD (theo mẫu Phụ lục V.1);
Tải về
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo Phụ lục VI).
Tải về
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh (theo mẫu Phụ lục IV.1);
Tải về
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục IV);
Tải về
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của Văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục IV.2);
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giải thể của doanh nghiệp/Chi nhánh/Văn phòng đại diện của doanh nghiệp FDI - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-265766-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24