Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-152059-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 54 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu đầy đủ thì ghi Phiếu hẹn, vào Sổ tiếp nhận hồ sơ chuyển cho Phòng Quản lý môi trường
Bước 3: Xem xét hồ sơ: Phòng Quản lý môi trường xem xét sự hợp lệ của hồ sơ và thông báo để chức cá nhân đăng ký hành nghề sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ
Bước 4:: Sau khi kết thúc việc xem xét sự hợp lệ của hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề lập kế hoạch và đăng ký vận hành thử nghiệm theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 5:: Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất thành lập Hội đồng tư vấn và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Khi có Quyết định thành lập hội đồng tư vấn, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức mời các thành viên hội đồng tư vấn và các cơ quan liên quan giám sát và đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm, khảo sát cơ sở và họp với tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề để yêu cầu trực tiếp giải trình một số vấn đề còn vướng mắc và thống nhất về các yêu cầu cụ thể đối với chủ vận chuyển để ghi thêm vào Giấy phép. Các thành viên hội đồng ghi các ý kiến nhận xét vào Bản đánh giá hồ sơ và điều kiện hành nghề. Các ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn và tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề được ghi vào biên bản phiên họp đồng.
Bước 6:: Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận bằng văn bản sau khi nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm
Bước 7:: Trong trường hợp vận hành thử nghiệm không đạt yêu cầu thì tổ chức, các nhân cần điều chỉnh, cải thiện và hoàn thiện phương án để tiến hành thử nghiệm lại
Bước 8:: Đối với lần cấp phép đầu tiên, quá trình giám giám sát, đánh giá, xác nhận việc vận hành thử nghiệm được kết hợp với quá trình vận hành thử nghiệm và xác nhận việc thực hiện các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Bước 9: Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhận nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2006. Đối với cơ sở đã hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chưa được xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thì phải tiến hành khảo sát, đo đạc, đánh giá lại các tác động môi trường trong quá trình hoạt động để xây dựng các quy trình, kế hoạch, chương trình phù hợp nêu tại điểm 2.9 của Mục này.
Có hệ thống quan trắc môi trường tự động theo yêu cầu của cơ quan phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc của cơ quan cấp phép
Có hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
Có ít nhất hai cán bộ kỹ thuật có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành hóa học, môi trường hoặc tương đương (trường hợp chủ nguồn thải đăng ký chỉ xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại của mình thì chỉ cần một cán bộ) để đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, tập huấn về chuyên môn, kỹ thuật tại cơ sở xử lý, tiêu huỷ; có đủ đội ngũ nhân viên vận hành được tập huấn để bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị; đội trưởng đội ngũ vận hành có trình độ từ trung cấp kỹ thuật trở lên thuộc chuyên ngành hoá học, môi trường hoặc tương đương (trường hợp chủ nguồn thải đăng ký chỉ xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại của mình thì đội trưởng có thể do một cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm)
Cơ sở xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 74 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
Đã xây dựng các quy trình, kế hoạch, chương trình sau:
- Quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng;
- Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường;
- Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại;
- Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên;
- Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố;
- Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên về: vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố;
- Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.
Khu chôn lấp chất thải nguy hại (nếu có) phải tuân thủ các quy định tại Điều 75 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và các quy định, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan
Phương pháp, công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại phải phù hợp với đặc tính hóa học, vật lý, sinh học của từng loại chất thải nguy hại đăng ký xử lý, tiêu huỷ; được lắp đặt thiết bị cảnh báo và xử lý khẩn cấp sự cố khi vận hành; có khả năng tự động ngắt khi ở tình trạng vận hành không an toàn
Phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc lưu giữ tạm thời, chuyên chở trong nội bộ phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:
- Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán chất thải nguy hạivào môi trường, không làm lẫn các loại chất thải nguy hại với nhau; được chế tạo từ các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với chất thải nguy hại;
- Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2000 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa”.
Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại: 01 bản
Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép xây dựng cơ sở và các giấy phép liên quan khác: 01 bản sao
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận: 01 bản sao
Bản mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng (quy mô, diện tích, sơ đồ chức năng, quy hoạch, thiết kế kiến trúc…): 01 bộ
Hồ sơ kỹ thuật của các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc lưu giữ tạm thời và xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại: 01 bộ
Bao gồm các nội dung sau:
- Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng (chức năng, công suất, quy mô, tải trọng, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ, tính chất các loại chất thải nguy hại có khả năng quản lý...);
- Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế, chỉ định kỹ thuật của nhà sản xuất, bản sao giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật...
Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã đầu tư tại cơ sở: 01 bộ.
Bao gồm các nội dung sau:
- Mô tả chi tiết đặc tính kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường (chức năng, công suất, quy mô, kích thước, thiết kế, cấu tạo, thiết bị phụ trợ…)như: hệ thống tường bao, mái che; hệ thống thoát nước; công trình xử lý nước thải,hệ thống xử lý khí thải, hệ thống thông gió, điều hoà nhiệt độ, xử lý không khí và mùi; hệ thống thu gom, lưu giữ chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt và sản xuất…;
- Các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế…
Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống quan trắc môi trường tại cơ sở (theo yêu cầu của cơ quan phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường): 01 bộ
Lý lịch trích ngang của các cán bộ kỹ thuật, và đội ngũ nhân viên vận hành kèm theo bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan; 01 bộ
Quy trình vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở và trên các phương tiện, thiết bị) gồm các nội dung: quy trình hay thao tác vận hành chuẩn; các dấu hiệu của tình trạng vận hành không an toàn và thao tác xử lý; quy trình và tần suất bảo trì; các vấn đề liên quan khác: 01 bộ
Kế hoạch kiểm soát và bảo vệ môi trường gồm các nội dung: kế hoạch, quy trình thực hiện, vận hành các hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đầu tư; các tiêu chuẩn môi trường được áp dụng; kế hoạch vệ sinh phương tiện, thiết bị và cơ sở; các biện pháp quản lý; các vấn đề liên quan khác: 01 bộ
Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại gồm các nội dung sau: đo đạc thường xuyên các thông số về nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất lượng môi trường xung quanh, các điều kiện vận hành và hiệu quả xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại: 01 bộ
Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ nhân viên và lái xe (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở) gồm các nội dung: thủ tục, biện pháp bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; trang bị bảo hộ cá nhân; các vấn đề liên quan khác: 01 bộ
Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố (kèm theo bản hướng dẫn dạng sơ đồ để dán trong cơ sở) gồm các nội dung: biện pháp, quy trình phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp đối với các loại sự cố có thể xảy ra (cháy, nổ, rò rỉ, đổ tràn, tai nạn lao động, tai nạn giao thông…); sơ đồ thoát người; thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố (địa chỉ, số điện thoại, trình tự thông báo cho các cơ quan liên quan như: môi trường, công an, phòng cháy chữa cháy, y tế…); phương án, địa điểm cấp cứu người, tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận; biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự cố; các vấn đề liên quan khác: 01 bộ
Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên (kèm theo tài liệu đào tạo cho các khoá đào tạo tự tổ chức) về: vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng; bảo vệ môi trường; an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ, phòng ngừa và ứng phó sự cố: 01 bộ
Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động: 01 bộ
Đơn đăng ký các thông tin thuộc loại bí mật nội bộ của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại để yêu cầu cơ quan cấp phép không cung cấp rộng rãi (nếu cần thiết), bao gồm danh mục các thông tin và giải trình lý do: 01 bộ.
Tất cả bản sao hồ sơ, giấy tờ nêu trên không cần công chứng nhưng phải được tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề đóng dấu, xác nhận.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (cấp mới)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-152059-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21