Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-114548-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng công ty đã được Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định tại phụ lục số 01, hướng dẫn xếp hạng tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC, công ty thực hiện việc định hạng theo quy định và lập 03 bộ hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định) trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Bước 2: Khi nhận được hồ sơ đề nghị xếp hạng, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định và nếu đủ điều kiện sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng doanh nghiệp. Khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ra quy ết định xếp hạng, Sở sẽ gửi ngay Quyết định qua đường bưu điện hoặc trao trực tiếp cho công ty nếu công ty có yêu cầu . Trường hợp không đủ điều kiện, Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho công ty biết
Công văn đề nghị của doanh nghiệp
Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (mẫu số 01); Báo cáo doanh thu theo các ngành, nghề (mẫu số 02); Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (mẫu số 03); Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04) hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Bản sao có công chứng quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh
Báo cáo Tài chính được lập theo quy định tại Quyết định số 67/2000/QĐ-BTC và Thông tư số23/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính (nếu đã kiểm toán thì gửi kèm bản sao báo cáo kiểm toán)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng
Tải về
Báo cáo doanh thu theo các ngành nghề
Tải về
Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân
Tải về
Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán độc lập
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xếp hạng công ty nhà nước, công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-114548-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19