Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-132128-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại thủ tục hành chính “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành công trình sản phẩm (mẫu số 8)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Hồ sơ nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Hồ sơ nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 3: Trả kết quả
Văn bản trình thẩm định
Quyết định phê duyệt dự án (nếu có), thiết kế kỹ thuật-dự toán, văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan quyết định đầu tư
Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công
Báo cáo giám sát thi công về khối lượng, phân loại khó khăn, tiến độ thực hiện công trình, sản phẩm của chủ đầu tư
Báo cáo về khối lượng phát sinh, những vướng mắc đã giải quyết so với thiết kế kỹ thuật - dự toán và văn bản chấp nhận những phát sinh, giải quyết vướng mắc của cấp trên của cấp có thẩm quyền
Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót theo yêu cầu của chủ đầu tư và văn bản xác nhận sửa chữa của chủ đầu tư (nếu có)
Biên bản kiểm tra chất lượng
Báo cáo thẩm định chất lượng của chủ đầu tư đối với công trình sản phẩm (theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư)
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình sản phẩm
Số bộ hồ sơ: 03 bộ kèm theo dữ liệu ghị trên đĩa CD-ROM
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo giám sát thi công về khối lượng, phân loại khó khăn, tiến độ thực hiện công trình, sản phẩm của chủ đầu tư
Tải về
Báo cáo thẩm định chất lượng của chủ đầu tư đối với công trình sản phẩm
Tải về
Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công
Tải về
Biên bản kiểm tra chất lượng
Tải về
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình sản phẩm
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận và trả kết quả thẩm định Hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-132128-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29