Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-BS566
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thành lập đoàn kiểm tra. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
- Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thành lập đoàn kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra thực địa;
- Trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.
Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến bằng văn bản cơ quan cấp phép khai thác khoáng sản về trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích khu vực đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. Thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian xác nhận hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (Chủ dự án) nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường/ cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Thị Minh Khai - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình;
Số điện thoại: (052) 3825743; (052) 3813345.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở ghi ý kiến, sau đó giao chuyển hồ sơ cho Chi cục Bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường của chủ dự án, Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để hoàn thiện hồ sơ (thực hiện lại bước 1).
Bước 3: Sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, thông báo cho chủ dự án nộp phí kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án hoặc phương án bổ sung và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở.
Bước 4: Trường hợp hạng mục, công trình đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường có chất lượng và khối lượng không phù hợp với phương án, phương án bổ sung đã được phê duyệt thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản nêu rõ các vấn đề còn tồn tại để tổ chức, cá nhân khắc phục và hoàn thiện. Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả kiểm tra, chủ dự án khắc phục những tồn tại của hồ sơ và trên thực tế theo yêu cầu được nêu trong thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường (thực hiện lại bước 1).
Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh cấp Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.
Bước 6: UBND tỉnh gửi lại hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận giao một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện.
Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo mẫu quy định;
07 (bảy) Báo cáo hoàn thành từng phần phương án/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung theo mẫu quy.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phục hồi môi trường bổ sung
Tải về
Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phục hồi môi trường bổ sung
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo quy định hiện hành.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-BS566
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22