Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-074285-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tổng số thời gian giải quyết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại điểm 5.3, khỏan 5, mục IV của Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường và đến nộp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Tài nguyên - Môi trường.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung thì trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên - Môi trường sẽ thông báo cho khách hàng lập lại hoặc bổ sung hồ sơ.
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên - Môi trường thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) cấp giấy chứng nhận xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của tổ chức, cá nhân
Bước 3: Sau khi đã hoàn thành các thủ tục và đã có giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung, Phòng Tài nguyên - Môi trường thông báo cho khách hàng đến trả kết quả
01 Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên - Môi trường
03 bản sao cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đã được xác nhận trước đó được đóng thành quyển gáy cứng theo mẫu quy định tại Phụ lục 28 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên - Môi trường
01 bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó
01 bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đìeu chỉnh hoặc phương án sản xuất-kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa
05 bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-074285-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [14]
Xin xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường bổ sung - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Quảng Bình
Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược - Quảng Bình
Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường - Quảng Bình
Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án - Quảng Bình
Thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Quảng Bình
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản - Quảng Bình
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản - Quảng Bình
Kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung - Quảng Bình
Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường - Quảng Bình
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Quảng Bình
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Chất thải nguy hại) - Quảng Bình
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Quảng Bình
Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định số 64/2003/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ - Quảng Bình

0
27