Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-074268-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn xác nhận đề án bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân tối đa là 15 ngày làm việc. Trường hợp phải lấy mẫu phân tích kiểm chứng thời hạn tối đa không quá 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khỏan 2, mục III của Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên - Môi trường và đến nộp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Tài nguyên - Môi trường.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung thì trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên - Môi trường sẽ thông báo cho khách hàng lập lại hoặc bổ sung hồ sơ.
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra thực tế có sự tham gia của: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) và một số chuyên gia về môi trường. Trong quá trình kiểm tra, nếu xét thấy số liệu phân tích các thông số về môi trường trong chất thải của tổ chức, cá nhân chưa đảm bảo độ tin cậy, Phòng Tài nguyên - Môi trường tiến hành lấy và phân tích mẫu chất thải để kiểm chứng, làm căn cứ quyết định biện pháp xử lý phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
Bước 3: Phòng Tài nguyên - Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) cấp giấy chứng nhận xác nhận đã hoàn thành các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận cho tổ chức, cá nhân
Bước 4: Sau khi đã hoàn thành các thủ tục và đã có giấy xác nhận đã hoàn thành các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận, Phòng Tài nguyên - Môi trường trả kết quả cho khách hàng
01 Văn bản đề nghị xác nhận hòan thành đề án bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên - Môi trường
03 Báo cáo việc hoàn thành các nội dung và yêu cầu của đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên - Môi trường
03 bộ kết quả phân tích mẫu chất thải do tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của kết quả phân tích mẫu chất thải
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Xác nhận việc hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-074268-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [13]

0
26