Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 601-620 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-THA-BS514

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công (Phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS512

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-THA-BS510

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản gia hạn chấp thuận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-281719-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thông báo

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS842

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó điều chỉnh.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS841

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS840

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-281722-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2012, Sở LĐTBXH thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố hợp quy. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2012, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS839

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Thời gian gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhưng không được vượt quá thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được gia hạn có hiệu lực thi hành.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS838

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino điều chỉnh. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino điều chỉnh là thời hạn hoạt động còn lại được quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh tại thời điểm gần nhất.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-PYE-BS1880

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS837

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino cấp lại là số đã được cấp trước đây.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS836

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino và có văn bản thông báo rõ lý do từ chối trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS835

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Không quy định

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS834

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý Quỹ hưu trí điều chỉnh.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI- BS613

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BTC-BS832

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý Quỹ hưu trí và có công văn thông báo cho doanh nghiệp trong trường hợp từ chối.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
30