Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-119117-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chỉnh sửa, hoàn chỉnh bản cam kết bảo vệ môi trường)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyênvà Môi trường (Ban Quản lý).
Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi làm phiếu nhận hồ sơ và trình Lãnh đạo Ban ghi ý kiến.
Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc giải quyết hồ sơ theo quy định, dự thảo giấy xác nhận, trình ký Lãnh đạo Ban
Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và trả kết quả cho chủ dự án
Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường: 01bản (theo mẫu)
Bản cam kết bảo vệ môi trường: 05 bản
Báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc phương án sản xuất kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của dự án: 01 bản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường-Phụ lục 25
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
23