Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 61-80 trong 3063 TTHC

Số hồ sơ: T-HYE-159169-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNO-155647-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản điều chỉnh giấy phép đầu tư

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VLG-038441-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DLA-115713-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BKH-077877-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HPG-153098-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Phê duyệt

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTR-212560-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS35

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-AGI-069247-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-057235-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-SLA-070075-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-160544-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LCA-101286-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNH-106985-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BNI-080700-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LCA-101196-TT-SĐ

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTR-079025-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
28