Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 101-120 trong 3063 TTHC

Số hồ sơ: T-HTI-135944-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Phê duyệt

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-VLG-143174-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Biên bản thu hồi

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HTI-064942-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Phê duyệt

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-037876-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DNA-207608-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BNI-BS33

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HNA-147571-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Phê duyệt Dự án đầu tư

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BTR-078210-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LAN-009757-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-138316-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: B-BKH-080712-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Thông báo

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HPG-151162-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HAG-127675-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS19

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Tờ trình phê duyệt dự án và dự thảo Quyết định phê duyệt dự án.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-HCM-056695-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-SLA-070112-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-095339-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BPC-016123-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DBI-095633-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-DLA-039201-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
31