Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 181-200 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-QNG-BS756

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS758

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Lưu hồ sơ quản lý.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS755

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS750

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS748

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định và giấy công nhận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS746

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận và giấy công nhận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS747

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định và giấy công nhận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS745

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận và giấy công nhận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-QNG-BS749

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI- BS281

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách điện tử. Mẫu Giấy chứng nhận mã số Đơn vị quan hệ ngân sách điện tử dùng cấp cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 05A-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. Mẫu Giấy chứng nhận mã số Đơn vị quan hệ ngân sách điện tử dùng cấp cho dự án đầu tư theo mẫu số 05B-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-281198-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Cấp lại lần thứ ...).

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-281197-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ ...)

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-TTH-281196-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-154372-TT

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép thăm dò nước dưới đất.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS496

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất;

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

0
41