Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 461-480 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-LSN-BS15

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS14

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS13

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS12

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS11

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS10

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BDU-BS586

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh(Cấp lại lần thứ…)

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS09

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-BDU-BS461

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-BS08

Đối tượng áp dụng: Cá nhân

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1257

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Không quy định

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1237

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Xác nhận số lượng thực tế mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-262905-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Cấp lại lần thứ…)

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-262906TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ…)

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1243

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép vận chuyển gấu.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1242

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1241

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc văn bản thông báo lý do không cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
28