Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Kết quả 481-500 trong 160908 TTHC

Số hồ sơ: T-NTH-BS1240

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc văn bản thông báo lý do không cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1239

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc văn bản thông báo lý do không cấp giấy chứng nhận trại nuôi.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1238

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Xác nhận số lượng thực tế mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1236

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác hoặc văn bản nêu lý do không cấp phép khai thác.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1235

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1234

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản phê duyệt Dự án lâm sinh;Thời hạn có hiệu lực: không.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-262904-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1230

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1231

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-NTH-BS1232

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định cho giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-282320-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-282319-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-282315-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-282312-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-282309-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-LSN-282301-TT

Đối tượng áp dụng: Tổ chức

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS866

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1029

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Số hồ sơ: T-KGI-BS1025

Đối tượng áp dụng: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng

Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

0
34